ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 سه شنبه 20 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها


مطالب آموزشی

انتخاب رشته تحصیلی کاردانش

1395 پنجشنبه 8 مهر
هنرستان های کاردانش رشته های متعددی را ارائه می دهند که فعالیت های مهارتی آنها با یکدیگر متفاوت است به همین دلیل ورود به هر یک از رشته های مهارتی با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت می پذیرد:
- علاقه مند بودن دانش آموز به رشته مهارتی مورد نظر .
- تناسب استعداد دانش آموز با محتوا و سر فصل های برنامه درسی رشته مورد نظر (احراز نمره حد نصاب در برخی از دروس مرتبط .)
- وجود ظرفیت پذیرش در هنرستان های کاردانش .
- نیاز بازار کار به فارغ التحصیلان رشته مورد نظر .
در مواردی که تقاضا برای ورود به یک رشته مهارتی بیش از ظرفیت هنرستان کار دانش باشد گزینش دانش آموز از طریق شرط معدل مصاحبه آزمون ورودی یاترکیبی از آنها انجام می گیرد.