ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 1 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج

1396 سه شنبه 28 شهریور آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج

معادله اصلی حسابداری

یکی از ترازنامه اینست که جمع اقلام دارایی مساویست با جمع بدهی و سرمایه.
به همین سبب نیز این صورت حساب را ترازنامه می نامند.
علت مساوی بودن دو طرف ترازنامه این است که در حقیقت هر دو طرف موضوع واحدی را بیان می کنند.
آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، اموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، دوره حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، موسسه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، تدریس خصوصی حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، مرکز آموزش حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، مدرک حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، دیپلم ملک آباد کرج

سمت راست ترازنامه حاکی از مبالغی است که بصورت انواع دارایی در امده است؛ و سمت چپ ترازنامه نیز مبالغی
را که اشخاص (اعم از طلبکار و صاحبان سرمایه) برای تهیه دارایی مذکور در اختیار موسسه گذاشته اند نشان میدهد.
این معادله را می توان به شکل زیر نشان داد:

دارایی = بدهی سرمایه

، بهترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، دوره های تخصصی حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کودکان ملک آباد کرج، آموزشگاه های حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، کلاس های حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، آموزش گرامر حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، آموزش حسابداری ویژه بازار کار خردسالان ملک آباد کرج، بهترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، هزینه کلاس حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج موفق ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج

در حقیقت باید گفت که ترازنامه عبارت از همین معادله است که در ان ارقام مربوط به هر یک از دو طرف معامله به تفکیک و با
طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است.


، قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، آدرس آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، تلفن آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج ، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، تدریس در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، شعب آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج
تمرین 1

در تاریخ 31 شهریور 1391 ارقام زیر از دفاتر موسسه فرهان ایرانیان استخراج شده:

حساب بستانکاران: 50,000,000 ریال
حساب بدهکاران: 12,000,000 ریال
ساختمان: 920,000,000 ریال
صندوق: 8,000,000 ریال
سرمایه: 1,650,000,000 ریال
زمین: 700,000,000 ریال
اثاثه: 60,000,000 ریال

مطلوب است: تهیه ترازنامه موسسه اردشیر به تاریخ 31 شهریور ماه 1391 با استفاده از ارقام بالا
بعد هم با معادله حسابداری ببینید که ترازنامه تون درسته یا نه


، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، دوره های آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار با مجوز ملک آباد کرج، معرفی آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار ملک آباد کرج
صورت حساب سرمایهاعدادی که در ترازنامه موسسات دیده می شود معرف میزان دارایی، بدهی و سرمایه در تاریخ تنظیم ترازنامه می باشد.
معمولا ارقام مربوط به دارایی و بدهی را می توان به سهولت از دفاتر حسابداری استخراج کرد؛ اما تعیین سرمایه یا به
به عبارت دیگر حق و علاقه صاحبان موسسه نسبت به دارایی در تاریخ تهیه ترازنامه مستلزم انجام برخی محاسبات است.